اَبَر غول

سطح 3 پادگان ضروری است

اَبَر غول‌ها از پسرعمو‌های عادی خود بزرگترند و می‌توانند با مشت‌زنی راهشان را از بین دیوارها باز کنند. کمربند هم یادگار مسابقات پرخوری سالانه دهکده است.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
1901803,2001هیچکدام0هیچکدام
21002003,4001هیچکدام01
31102203,6001هیچکدام01
41202403,8001هیچکدام01
51302604,0001هیچکدام01
61402804,2001هیچکدام01
71503004,4001هیچکدام01
81603204,6001??1

توانایی ویژه توانایی ویژه
دیوار گشا

سطحشرح
1آسیب بیشتری به دیوارها وارد می‌کند.
عادیزمان آموزش محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
غول1 m1 کاشی102 sیک هدفزمینیدفاع