اَبَر غول

سطح 3 پادگان ضروری است

اَبَر غول‌ها از پسرعمو‌های عادی خود بزرگترند و می‌توانند با مشت‌زنی راهشان را از بین دیوارها باز کنند. کمربند هم یادگار مسابقات پرخوری سالانه دهکده است.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
11302604,0001هیچکدام0هیچکدام
21402804,2001هیچکدام01
31503004,4001??1
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
11302604,0001هیچکدام0هیچکدام
21402804,2001هیچکدام01
31503004,4001??1

توانایی ویژه توانایی ویژه
دیوار گشا

سطحشرح
1آسیب بیشتری به دیوارها وارد می‌کند.
عادیزمان آموزش محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
غول1 m1 کاشی102 sیک هدفزمینیدفاع