غول

سطح 3 پادگان ضروری است

این افراد غول‌پیکر آرام به نظر می‌رسند، اما به آنها یک پناهگاه یا توپ نشان دهید تا خشم آنها را ببینید! این جنگجوهای آرام اما پایدار برای جذب ضربات بهترین هستند.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
11122300هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
2142836040,0004 h1202
31938450150,0008 h1694
42448600500,00012 h2075
531628001,200,0001 d2936
643861,1002,000,0002 d4157
7551101,3003,000,0002 d 20 h4948
8621241,5003,500,0004 d5879
9701401,8505,600,0005 d 12 h68910
10781562,0008,000,0007 d77711
11861722,20016,500,00012 d 12 h103913
12941882,40018,500,00014 d109914
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
11122300هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
2142836040,0004 h1202
31938450150,0008 h1694
42448600500,00012 h2075
531628001,200,0001 d2936
643861,1002,000,0002 d4157
7551101,3003,000,0002 d 20 h4948
8621241,5003,500,0004 d5879
9701401,8505,600,0005 d 12 h68910
10781562,0008,000,0007 d77711
11861722,20016,500,00012 d 12 h103913
12941882,40018,500,00014 d109914
ارتقازمان آموزش محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
اَبَر غول30 s1 کاشی52 sیک هدفزمینیدفاع