گابلین زیرک

سطح 4 پادگان ضروری است

هنر گابلین‌های زیرک این است که تا مدتی بعد از استقرارشان کسی متوجه حضورشان نمی‌شود. معمولاً به خاطر صدای خیلی بلند غارت منابع، دیگران از وجودشان با خبر می‌شوند.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
11201202001هیچکدام0هیچکدام
21401402401هیچکدام01
31551552701هیچکدام01
41701703201هیچکدام01
51801803501??1

توانایی ویژه توانایی ویژه
شنل

سطحشرح
1پنهان از چشم مدافعین در 5 ثانیه اول
عادیزمان آموزش محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
گابلین21 s0.4 کاشی31 sیک هدفزمینیمنابع (آسیب x2)