گابلین

سطح 4 پادگان ضروری است

چشم این موجودات کوچک مزاحم فقط یک چیز را می‌بیند: غنیمت! این موجودات از تله فنری سریع‌تر هستند و اشتهای آنها برای منابع نامحدود است.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
1111125هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
214143045,0005 h1341
3191936175,0009 h1803
4242450500,00012 h2075
53232651,200,0001 d2936
64242802,000,0001 d 12 h3607
752521053,000,0003 d5098
862621265,600,0006 d72010
9727214616,000,00013 d 6 h106913
ارتقازمان آموزش محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
گابلین زیرک7 s0.4 کاشی11 sیک هدفزمینیمنابع (آسیب x2)