اَبَر والکری

سطح 3 سربازخانه‌های سیاه ضروری است

«اَبَر والکری‌ها» نه تنها از هر نظر نسبت به والکری‌های معمولی برتری دارند، بلکه عصبانی‌تر هم هستند!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتوانایی ویژهتحمل ضربه توانایی ویژهاکسیر سیاهاکسیر سیاهآزمایشگاه
1250450طلسم خشم سطح 12,0001475هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
2300540طلسم خشم سطح 22,300155040,0004 d5871
3325585طلسم خشم سطح 32,600162540,0004 d5871
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتوانایی ویژهتحمل ضربه توانایی ویژهاکسیر سیاهاکسیر سیاهآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتوانایی ویژهتحمل ضربه توانایی ویژهاکسیر سیاهاکسیر سیاهآزمایشگاه
1250450طلسم خشم سطح 12,0001475هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
2300540طلسم خشم سطح 22,300155040,0004 d5871
3325585طلسم خشم سطح 32,600162540,0004 d5871

توانایی ویژه توانایی ویژه
هدیه خداحافظی

سطحشرح
1وقتی «اَبَر والکری» شکست می‌خورد، یک «طلسم خشم» رها می‌کند.
عادیزمان آموزش محدودهنوع آسیب
والکری7 m 30 s • 3 m 45 s • 2 m 30 s • 1 m 52 s0.5 کاشی201.8 sانفجار منطقهزمینی