اَبَر والکری

سطح 3 پادگان ضروری است

«اَبَر والکری‌ها» نه تنها از هر نظر نسبت به والکری‌های معمولی برتری دارند، بلکه عصبانی‌تر هم هستند!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتوانایی ویژهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
1250275elitevalkyrierage سطح 12,4001هیچکدام0هیچکدام
2300330elitevalkyrierage سطح 22,7001هیچکدام01
3325357.5elitevalkyrierage سطح 32,9001??1
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتوانایی ویژهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتوانایی ویژهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
1250275elitevalkyrierage سطح 12,4001هیچکدام0هیچکدام
2300330elitevalkyrierage سطح 22,7001هیچکدام01
3325357.5elitevalkyrierage سطح 32,9001??1

توانایی ویژه توانایی ویژه
هدیه خداحافظی

سطحشرح
1وقتی «اَبَر والکری» شکست می‌خورد، یک «طلسم خشم» رها می‌کند.
عادیزمان آموزش محدودهنوع آسیب
والکری3 m 45 s0.5 کاشی201.1 sانفجار منطقهزمینی