اَبَر دیوارشکن

سطح 5 پادگان ضروری است

چه کسی فکر می‌کرد غلطیدن از دویدن بهتر باشد؟ اَبَر دیوارشکن‌ها از بمب‌هایی استفاده می‌کنند که فتیله‌اش از قبل روشن شده و در هر شرایطی منفجر می‌شود! دیگر از بمب عمل‌نکرده خبری نیست!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
178175 [ 1.6 کاشی ]3501هیچکدام0هیچکدام
2100225 [ 1.6 کاشی ]4001هیچکدام01
3120275 [ 1.6 کاشی ]4501هیچکدام01
4130313 [ 1.6 کاشی ]4751هیچکدام01
5140338 [ 1.6 کاشی ]5001??1
سطحآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
178175 [ 1.6 کاشی ]3501هیچکدام0هیچکدام
2100225 [ 1.6 کاشی ]4001هیچکدام01
3120275 [ 1.6 کاشی ]4501هیچکدام01
4130313 [ 1.6 کاشی ]4751هیچکدام01
5140338 [ 1.6 کاشی ]5001??1

توانایی ویژه توانایی ویژه
مگا بمب

سطحشرح
1بمب‌های بزرگتری که امکان ندارد عمل نکنند.
عادیزمان آموزش محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
دیوارشکن1 m0.6 کاشی81 sانفجار منطقهزمینیدیوار (آسیب x40)