دیوارشکن

سطح 5 پادگان ضروری است

هیچ چیزی مثل منفجر کردن دیوارها، به قلب مرده و سرد دیوارشکن گرمی نمی‌بخشد. یک دسته از آنها با یک انفجار بزرگ، راه را برای نیروهای زمینی شما باز خواهند کرد!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
166 [ 1.5 کاشی ]20هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
2109 [ 1.5 کاشی ]24100,0006 h1462
31513 [ 1.5 کاشی ]29250,00012 h2074
42016 [ 1.5 کاشی ]35600,00018 h2545
54323 [ 1.5 کاشی ]531,200,0001 d2936
65530 [ 1.5 کاشی ]722,500,0002 d 3 h4288
76636 [ 1.5 کاشی ]824,200,0003 d 12 h5499
87542 [ 1.5 کاشی ]927,300,0007 d77710
98648 [ 1.5 کاشی ]11210,000,00011 d97411
109454 [ 1.5 کاشی ]13015,200,00015 d113812
1110260 [ 1.5 کاشی ]14016,500,00016 d117513
سطحآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
166 [ 1.5 کاشی ]20هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
2109 [ 1.5 کاشی ]24100,0006 h1462
31513 [ 1.5 کاشی ]29250,00012 h2074
42016 [ 1.5 کاشی ]35600,00018 h2545
54323 [ 1.5 کاشی ]531,200,0001 d2936
65530 [ 1.5 کاشی ]722,500,0002 d 3 h4288
76636 [ 1.5 کاشی ]824,200,0003 d 12 h5499
87542 [ 1.5 کاشی ]927,300,0007 d77710
98648 [ 1.5 کاشی ]11210,000,00011 d97411
109454 [ 1.5 کاشی ]13015,200,00015 d113812
1110260 [ 1.5 کاشی ]14016,500,00016 d117513
ارتقازمان آموزش محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
اَبَر دیوارشکن15 s0.5 کاشی21 sانفجار منطقهزمینیدیوار (آسیب x40)