مینیون

سطح 1 سربازخانه‌های سیاه ضروری است

این موجود وحشتناک آسمان‌ها از اکسیر سیاه متولد می‌شود. مینیون‌ها، اگرچه توسط مین هوایی ردیاب قابل تشخیص نیستند، اما در دنیای ما به سهولت شکل مادی به خود می گیرند و شکننده هستند.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیر سیاهاکسیر سیاهآزمایشگاه
13838584هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
241416353,0008 h1695
344446867,00016 h2406
4474773715,0001 d2936
5505078825,0002 d4157
6545484940,0004 d5878
75858901090,0007 d7779
862629611150,00014 d109910
9666610212250,00015 d 12 h115711
10707010813300,00016 d 12 h119312
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیر سیاهاکسیر سیاهآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیر سیاهاکسیر سیاهآزمایشگاه
13838584هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
241416353,0008 h1695
344446867,00016 h2406
4474773715,0001 d2936
5505078825,0002 d4157
6545484940,0004 d5878
75858901090,0007 d7779
862629611150,00014 d109910
9666610212250,00015 d 12 h115711
10707010813300,00016 d 12 h119312
ارتقازمان آموزش محدودهنوع آسیب
اَبَر مینیون36 s • 18 s • 12 s • 9 s2.25 کاشی21 sیک هدفزمینی و هوایی