مینیون

سطح 1 پادگان ضروری است

این موجود وحشتناک آسمان‌ها از اکسیر سیاه متولد می‌شود. مینیون‌ها، اگرچه توسط مین هوایی ردیاب قابل تشخیص نیستند، اما در دنیای ما به سهولت شکل مادی به خود می گیرند و شکننده هستند.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیر سیاهآزمایشگاه
1383858هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
24141633,0008 h1695
34444687,00016 h2406
447477315,0001 d2936
550507825,0002 d4157
654548435,0003 d 12 h5498
758589063,0005 d6579
8626296105,0009 d 18 h91710
96666102188,00011 d 12 h99611
107070108285,00015 d 12 h115712
117474114310,00016 d 12 h119313
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیر سیاهآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیر سیاهآزمایشگاه
1383858هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
24141633,0008 h1695
34444687,00016 h2406
447477315,0001 d2936
550507825,0002 d4157
654548435,0003 d 12 h5498
758589063,0005 d6579
8626296105,0009 d 18 h91710
96666102188,00011 d 12 h99611
107070108285,00015 d 12 h115712
117474114310,00016 d 12 h119313
ارتقازمان آموزش محدودهنوع آسیب
اَبَر مینیون18 s2.25 کاشی21 sیک هدفزمینی و هوایی