مینیون

سطح 1 پادگان ضروری است

این موجود وحشتناک آسمان‌ها از اکسیر سیاه متولد می‌شود. مینیون‌ها، اگرچه توسط مین هوایی ردیاب قابل تشخیص نیستند، اما در دنیای ما به سهولت شکل مادی به خود می گیرند و شکننده هستند.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیر سیاهآزمایشگاه
1383858هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
24141632,0008 h1695
34444685,00016 h2406
447477310,0001 d2936
550507820,0002 d4157
654548430,0002 d 16 h4808
758589063,0003 d 12 h5499
862629695,0005 d65710
96666102150,0007 d77711
107070108210,00012 d101812
117474114310,00013 d105913
127878120320,00014 d109914
ارتقازمان آموزش محدودهنوع آسیب
اَبَر مینیون18 s2.25 کاشی21 sیک هدفزمینی و هوایی