اَبَر مینیون

سطح 1 پادگان ضروری است

پیشانی بزرگ اَبَر مینیون‌ها فقط برای قشنگی نیست: تیراندازی به دفاع‌های دشمن از فاصله‌ای ایمن به یک مغز واقعاً بزرگ نیار دارد! مخصوصاً وقتی برای دوری کردن از مین‌های جستجوی هوایی زیادی بزرگ شده باشید.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
12002001,1001هیچکدام0هیچکدام
22252251,2001هیچکدام01
32502501,3001هیچکدام01
42752751,4001هیچکدام01
53003001,5001هیچکدام01
63253251,6001هیچکدام01
73503501,7001هیچکدام01
83603601,8001هیچکدام01
93703701,9001??1
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
12002001,1001هیچکدام0هیچکدام
22252251,2001هیچکدام01
32502501,3001هیچکدام01
42752751,4001هیچکدام01
53003001,5001هیچکدام01
63253251,6001هیچکدام01
73503501,7001هیچکدام01
83603601,8001هیچکدام01
93703701,9001??1

توانایی ویژه توانایی ویژه
شلیک از دور

سطحشرح
16 حمله‌ اول اَبَر مینیون از فاصله دورتری صورت می‌گیرد.
عادیزمان آموزش محدودهنوع آسیب
مینیون1 m 48 s3.5 کاشی121 sیک هدفزمینی و هوایی