اَبَر مینیون

سطح 1 پادگان ضروری است

پیشانی بزرگ اَبَر مینیون‌ها فقط برای قشنگی نیست: تیراندازی به دفاع‌های دشمن از فاصله‌ای ایمن به یک مغز واقعاً بزرگ نیار دارد! مخصوصاً وقتی برای دوری کردن از مین‌های جستجوی هوایی زیادی بزرگ شده باشید.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
13003001,5001هیچکدام0هیچکدام
23253251,6001هیچکدام01
33503501,7001هیچکدام01
43603601,8001??1
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
13003001,5001هیچکدام0هیچکدام
23253251,6001هیچکدام01
33503501,7001هیچکدام01
43603601,8001??1

توانایی ویژه توانایی ویژه
شلیک از دور

سطحشرح
16 حمله‌ اول اَبَر مینیون از فاصله دورتری صورت می‌گیرد.
عادیزمان آموزش محدودهنوع آسیب
مینیون1 m 48 s3.5 کاشی121 sیک هدفزمینی و هوایی