غول سنگی

سطح 4 پادگان ضروری است

غول سنگی قدرتمند عاشق این است که آسیب را جذب کند! پس از نابودی، منفجر می‌شود و به بچه غول‌های کوچک تقسیم می‌شود. قدرت و تحمل ضربه‌ بچه غول‌های به‌وجود آمده یک پنجم غول سنگی است.

واحدهای تولید شده: بچه غول

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه واحدهای تولید شدهاکسیر سیاهآزمایشگاه
13584350 [ 1.5 کاشی ]5,1002هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
24096400 [ 1.5 کاشی ]5,400210,0001 d 6 h3286
345108450 [ 1.5 کاشی ]5,700220,0002 d 12 h4647
450120500 [ 1.5 کاشی ]6,000230,0003 d 18 h5697
555132550 [ 1.5 کاشی ]6,300243,0004 d 6 h6058
660144600 [ 1.5 کاشی ]6,600253,0005 d6579
765156650 [ 1.5 کاشی ]6,900277,0005 d 12 h6899
870168700 [ 1.5 کاشی ]7,2003112,0007 d 6 h79110
975180750 [ 1.5 کاشی ]7,5003140,0009 d 18 h91710
1080192800 [ 1.5 کاشی ]8,0003200,00012 d101811
1185204850 [ 1.5 کاشی ]8,4003300,00016 d117512
1290216900 [ 1.5 کاشی ]8,8003330,00017 d121113
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه واحدهای تولید شدهاکسیر سیاهآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه واحدهای تولید شدهاکسیر سیاهآزمایشگاه
13584350 [ 1.5 کاشی ]5,1002هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
24096400 [ 1.5 کاشی ]5,400210,0001 d 6 h3286
345108450 [ 1.5 کاشی ]5,700220,0002 d 12 h4647
450120500 [ 1.5 کاشی ]6,000230,0003 d 18 h5697
555132550 [ 1.5 کاشی ]6,300243,0004 d 6 h6058
660144600 [ 1.5 کاشی ]6,600253,0005 d6579
765156650 [ 1.5 کاشی ]6,900277,0005 d 12 h6899
870168700 [ 1.5 کاشی ]7,2003112,0007 d 6 h79110
975180750 [ 1.5 کاشی ]7,5003140,0009 d 18 h91710
1080192800 [ 1.5 کاشی ]8,0003200,00012 d101811
1185204850 [ 1.5 کاشی ]8,4003300,00016 d117512
1290216900 [ 1.5 کاشی ]8,8003330,00017 d121113
زمان آموزش محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
5 m1 کاشی302.4 sیک هدفزمینیدفاع