غول سنگی

سطح 4 سربازخانه‌های سیاه ضروری است

غول سنگی قدرتمند عاشق این است که آسیب را جذب کند! پس از نابودی، منفجر می‌شود و به بچه غول‌های کوچک تقسیم می‌شود. قدرت و تحمل ضربه‌ بچه غول‌های به‌وجود آمده یک پنجم غول سنگی است.

واحدهای تولید شده: بچه غول

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه واحدهای تولید شدهاکسیر سیاهاکسیر سیاهآزمایشگاه
13584350 [ 1.5 کاشی ]5,1002200هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
24096400 [ 1.5 کاشی ]5,400225010,0001 d 6 h3286
345108450 [ 1.5 کاشی ]5,700230020,0002 d 12 h4647
450120500 [ 1.5 کاشی ]6,000235030,0003 d 18 h5697
555132550 [ 1.5 کاشی ]6,300242550,0005 d6578
660144600 [ 1.5 کاشی ]6,600250075,0007 d7779
765156650 [ 1.5 کاشی ]6,9002575110,0008 d8319
870168700 [ 1.5 کاشی ]7,2003650160,00010 d 12 h95210
975180750 [ 1.5 کاشی ]7,5003725200,00014 d109910
1080192800 [ 1.5 کاشی ]8,0003800270,00016 d117511
1185204850 [ 1.5 کاشی ]8,4003875320,00017 d121112
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه واحدهای تولید شدهاکسیر سیاهاکسیر سیاهآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه واحدهای تولید شدهاکسیر سیاهاکسیر سیاهآزمایشگاه
13584350 [ 1.5 کاشی ]5,1002200هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
24096400 [ 1.5 کاشی ]5,400225010,0001 d 6 h3286
345108450 [ 1.5 کاشی ]5,700230020,0002 d 12 h4647
450120500 [ 1.5 کاشی ]6,000235030,0003 d 18 h5697
555132550 [ 1.5 کاشی ]6,300242550,0005 d6578
660144600 [ 1.5 کاشی ]6,600250075,0007 d7779
765156650 [ 1.5 کاشی ]6,9002575110,0008 d8319
870168700 [ 1.5 کاشی ]7,2003650160,00010 d 12 h95210
975180750 [ 1.5 کاشی ]7,5003725200,00014 d109910
1080192800 [ 1.5 کاشی ]8,0003800270,00016 d117511
1185204850 [ 1.5 کاشی ]8,4003875320,00017 d121112
زمان آموزش محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
10 m • 5 m • 3 m 20 s • 2 m 30 s1 کاشی302.4 sیک هدفزمینیدفاع