گراز گلایدر

سطح 11 پادگان ضروری است

سواران واقعی در آسمان.در عبور از دیوارها خیلی ماهرند، اما در اجتناب از سقوط خیلی تعریفی ندارند.

واحدهای تولید شده: گراز سوار

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ضربهتحمل ضربه واحدهای تولید شدهتعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
1180600121هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
22206501214,000,0005 d 12 h6899
32206501214,200,0006 d7209
42206501224,400,0006 d7209
52206501225,400,0006 d 12 h74910
62607001225,800,0006 d 12 h74910

توانایی ویژه توانایی ویژه
پرواز میخکوب‌کننده

سطحشرح
1در لحظه اِصابت، هدف را به‌مدت 5 ثانیه میخکوب می‌کند.
2در لحظه اِصابت، هدف را به‌مدت 6 ثانیه میخکوب می‌کند.
محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
0.5 کاشی120.2 sیک هدفزمینیدفاع