گراز گلایدر

سطح 11 پادگان ضروری است

سواران واقعی در آسمان.در عبور از دیوارها خیلی ماهرند، اما در اجتناب از سقوط خیلی تعریفی ندارند.

واحدهای تولید شده: گراز سوار

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ضربهتحمل ضربه واحدهای تولید شدهتعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
114045012هیچکدامهیچکدامهیچکدام0هیچکدام
21404501211,600,0001 d2938
31404501211,700,0001 d2939
41404501211,800,0002 d4159
51404501211,900,0002 d4159
61404501222,000,0003 d5099
71404501222,200,0003 d5099
81404501322,400,0004 d5879
91404501322,600,0004 d5879
101805501322,800,0004 d5879
111805501323,000,0004 d5879
121805501333,200,0004 d5879
131805501333,400,0004 d5879
142206501333,600,0004 d5879
152206501333,800,0004 d5879
162206501344,000,0004 d5879
172206501344,200,0005 d6579
182206501344,400,0005 d6579
سطحآسیب در هر ضربهتحمل ضربه واحدهای تولید شدهتعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
سطح
سطحآسیب در هر ضربهتحمل ضربه واحدهای تولید شدهتعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
114045012هیچکدامهیچکدامهیچکدام0هیچکدام
21404501211,600,0001 d2938
31404501211,700,0001 d2939
41404501211,800,0002 d4159
51404501211,900,0002 d4159
61404501222,000,0003 d5099
71404501222,200,0003 d5099
81404501322,400,0004 d5879
91404501322,600,0004 d5879
101805501322,800,0004 d5879
111805501323,000,0004 d5879
121805501333,200,0004 d5879
131805501333,400,0004 d5879
142206501333,600,0004 d5879
152206501333,800,0004 d5879
162206501344,000,0004 d5879
172206501344,200,0005 d6579
182206501344,400,0005 d6579

توانایی ویژه توانایی ویژه
پرواز میخکوب‌کننده

سطحشرح
1در لحظه اِصابت، هدف را به‌مدت 4 ثانیه میخکوب می‌کند.
2در لحظه اِصابت، هدف را به‌مدت 5 ثانیه میخکوب می‌کند.
3در لحظه اِصابت، هدف را به‌مدت 6 ثانیه میخکوب می‌کند.
4در لحظه اِصابت، هدف را به‌مدت 7 ثانیه میخکوب می‌کند.
زمان آموزش محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
1 m • 30 s • 20 s • 15 s0.5 کاشی50.2 sیک هدفزمینیدفاع