اَبَر‌اژدها

سطح 9 پادگان ضروری است

گاهی‌اوقات، وجود آتش در درونتان کافی نیست. اَبَر‌اژدها در درون و بیرونش آتش دارد و اگر بتواند کارش را انجام دهد، اطرافش را آتش احاطه می‌کند!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
1801446,1001هیچکدام0هیچکدام
2851536,4001هیچکدام01
3901626,7001??1
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
1801446,1001هیچکدام0هیچکدام
2851536,4001هیچکدام01
3901626,7001??1

توانایی ویژه توانایی ویژه
جزغاله کردن

سطحشرح
1آسیب‌های مداومی را وارد می‌کند که به اهداف نزدیک اصابت می‌کنند
عادیزمان آموزش محدودهنوع آسیب
اژدها6 m3 کاشی4010x 1.8 sانفجار منطقهزمینی و هوایی