اَبَر جادوگر

سطح 7 پادگان ضروری است

اَبَر جادوگر سرشار از انرژی جادویی است! یا باهوش‌ترین فرد جمع است... یا اینکه جمع را با خاک یکسان می‌کند.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتعداد هدف‌هاتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
1220440104501هیچکدام0هیچکدام
2240480105001هیچکدام01
3260520105401هیچکدام01
4275550105801??1
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتعداد هدف‌هاتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتعداد هدف‌هاتحمل ضربه توانایی ویژهآزمایشگاه
1220440104501هیچکدام0هیچکدام
2240480105001هیچکدام01
3260520105401هیچکدام01
4275550105801??1

توانایی ویژه توانایی ویژه
جادوی زنجیری

سطحشرح
1گلوله‌های آتشی جدید اَبَر جادوگر، بالا می‌پرند تا به نزدیک‌ترین هدف ضربه بزنند.
عادیزمان آموزش محدودهنوع آسیب
جادوگر1 m 15 s3.5 کاشی102 sیک هدفزمینی و هوایی