جادوگر

سطح 7 پادگان ضروری است

جادوگر در میدان نبرد موجودی وحشت‌آفرین است. او را با چند نفر از همکارانش همراه کنید و شعله‌های ویرانگر متمرکز را به سمت هر چیزی، روی زمین یا در آسمان، پرتاب کنید.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
1507575هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
27010590120,0008 h1693
390135108320,00012 h2074
4125187.5135620,00018 h2545
51702551651,200,0001 d2936
6185277.51802,200,0002 d4157
72003001953,500,0003 d 12 h5498
8215322.52105,000,0005 d 6 h6739
92303452306,500,0008 d 18 h86910
10245367.525010,500,00011 d97411
1126039027017,200,00016 d117513
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرآزمایشگاه
1507575هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
27010590120,0008 h1693
390135108320,00012 h2074
4125187.5135620,00018 h2545
51702551651,200,0001 d2936
6185277.51802,200,0002 d4157
72003001953,500,0003 d 12 h5498
8215322.52105,000,0005 d 6 h6739
92303452306,500,0008 d 18 h86910
10245367.525010,500,00011 d97411
1126039027017,200,00016 d117513
ارتقازمان آموزش محدودهنوع آسیب
اَبَر جادوگر30 s3 کاشی41.5 sانفجار منطقهزمینی و هوایی