ساحره

سطح 5 پادگان ضروری است

ساحره هرگز به تنهایی نمی‌جنگد، او دائماً جنگجویان مرده از نبردهای پیشین را بیدار می‌کند تا حملاتش را رهبری کند. ساحره‌های ارتقا یافته می‌توانند در یک بار تعداد بیشتری از اسکلت‌ها را بیدار کنند.

واحد فراخوانده شده: اسکلت

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه واحدهای فراخوانده شدهحداکثر واحدهای فراخوانده شدهاکسیر سیاهآزمایشگاه
11007030046هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
2110773204850,0004 d5877
31409840041068,0004 d 18 h6408
416011244041290,0006 d 18 h7639
5180126480414140,00010 d92910
6200140520415340,00017 d 12 h122913
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه واحدهای فراخوانده شدهحداکثر واحدهای فراخوانده شدهاکسیر سیاهآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه واحدهای فراخوانده شدهحداکثر واحدهای فراخوانده شدهاکسیر سیاهآزمایشگاه
11007030046هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
2110773204850,0004 d5877
31409840041068,0004 d 18 h6408
416011244041290,0006 d 18 h7639
5180126480414140,00010 d92910
6200140520415340,00017 d 12 h122913
ارتقازمان آموزش محدودهنوع آسیب
اَبَر ساحره2 m4 کاشی120.7 sانفجار منطقهزمینی و هوایی