اَبَر ساحره

سطح 5 پادگان ضروری است

جادوی متمرکز باعث کسب نتایج متمرکز می‌شود. به جای کلّی اسکلت کوچک، اَبَر ساحره فقط یک اسکلت خیلی بزرگ و استخوان درشت را احضار می‌کند.

واحد فراخوانده شده: پسر گنده

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه واحدهای فراخوانده شدهحداکثر واحدهای فراخوانده شدهتوانایی ویژهاکسیر سیاهآزمایشگاه
13602523,200111هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
23902733,40011175,0006 d72010
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه واحدهای فراخوانده شدهحداکثر واحدهای فراخوانده شدهتوانایی ویژهاکسیر سیاهآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه واحدهای فراخوانده شدهحداکثر واحدهای فراخوانده شدهتوانایی ویژهاکسیر سیاهآزمایشگاه
13602523,200111هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
23902733,40011175,0006 d72010

توانایی ویژه توانایی ویژه
پسر بزرگ

سطحشرح
1«اَبَر ساحره» یک اسکلت خیلی بزرگ را احضار می‌کند.
عادیزمان آموزش محدودهنوع آسیب
ساحره6 m 40 s4 کاشی400.7 sانفجار منطقهزمینی و هوایی