لاوا هوند

سطح 6 پادگان ضروری است

این جانوران آتشین نمی‌توانند از تعقیب دفاع هوایی دشمن و حفاظت عالی از سایر نیروهای خودی دست بردارند. زمانی که از بین بروند، با انفجار تبدیل به موجودات خطرناک کوچک‌تر و ضعیف‌تری می‌شوند.

واحدهای تولید شده: لاوا پاپ

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه واحدهای تولید شدهاکسیر سیاهآزمایشگاه
11020100 [ 1.2 کاشی ]6,1008هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
21224150 [ 1.2 کاشی ]6,5001035,0002 d 12 h4647
31428200 [ 1.2 کاشی ]6,8001250,0004 d 6 h6058
41632250 [ 1.2 کاشی ]7,2001485,0006 d 6 h7349
51836300 [ 1.2 کاشی ]7,60016135,00010 d92910
62040350 [ 1.2 کاشی ]8,00018200,00012 d101811
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه واحدهای تولید شدهاکسیر سیاهآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه واحدهای تولید شدهاکسیر سیاهآزمایشگاه
11020100 [ 1.2 کاشی ]6,1008هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
21224150 [ 1.2 کاشی ]6,5001035,0002 d 12 h4647
31428200 [ 1.2 کاشی ]6,8001250,0004 d 6 h6058
41632250 [ 1.2 کاشی ]7,2001485,0006 d 6 h7349
51836300 [ 1.2 کاشی ]7,60016135,00010 d92910
62040350 [ 1.2 کاشی ]8,00018200,00012 d101811
ارتقازمان آموزش محدودههدف دلخواهنوع آسیب
سگ یخی5 m0.25 کاشی30دفاع هوایی2 sیک هدفزمینی