لاوا هوند

سطح 6 سربازخانه‌های سیاه ضروری است

این جانوران آتشین نمی‌توانند از تعقیب دفاع هوایی دشمن و حفاظت عالی از سایر نیروهای خودی دست بردارند. زمانی که از بین بروند، با انفجار تبدیل به موجودات خطرناک کوچک‌تر و ضعیف‌تری می‌شوند.

واحدهای تولید شده: لاوا پاپ

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه واحدهای تولید شدهاکسیر سیاهاکسیر سیاهآزمایشگاه
11020100 [ 1.2 کاشی ]6,1008390هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
21224150 [ 1.2 کاشی ]6,5001045035,0002 d 12 h4647
31428200 [ 1.2 کاشی ]6,8001251060,0005 d6578
41632250 [ 1.2 کاشی ]7,20014570120,0009 d8819
51836300 [ 1.2 کاشی ]7,60016630190,00014 d109910
62040350 [ 1.2 کاشی ]8,00018750270,00016 d117511
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه واحدهای تولید شدهاکسیر سیاهاکسیر سیاهآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه واحدهای تولید شدهاکسیر سیاهاکسیر سیاهآزمایشگاه
11020100 [ 1.2 کاشی ]6,1008390هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
21224150 [ 1.2 کاشی ]6,5001045035,0002 d 12 h4647
31428200 [ 1.2 کاشی ]6,8001251060,0005 d6578
41632250 [ 1.2 کاشی ]7,20014570120,0009 d8819
51836300 [ 1.2 کاشی ]7,60016630190,00014 d109910
62040350 [ 1.2 کاشی ]8,00018750270,00016 d117511
ارتقازمان آموزش محدودههدف دلخواهنوع آسیب
سگ یخی10 m • 5 m • 3 m 20 s • 2 m 30 s0.25 کاشی30دفاع هوایی2 sیک هدفزمینی