سگ یخی

سطح 6 پادگان ضروری است

سگ یخی که مشکل سوزش معده سگ گدازه‌ای را ندارد، آماده است تا جریان نبرد را منجمد کند. تنها راه چاره خونسردی است.

واحدهای تولید شده: توله‌های یخی

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتوانایی ویژهتحمل ضربه واحدهای تولید شدهتوانایی ویژهآزمایشگاه
124icehoundfreeze سطح 17,50061هیچکدام0هیچکدام
248icehoundfreeze سطح 28,00071هیچکدام01
3612icehoundfreeze سطح 38,50081هیچکدام01
4816icehoundfreeze سطح 49,00091هیچکدام01
51020icehoundfreeze سطح 59,500101هیچکدام01
61530icehoundfreeze سطح 610,000121??1

توانایی ویژه توانایی ویژه
خنک بنوشید

سطحشرح
1حملات سگ یخی، سرعت هدف را کند می‌کند. او بعد از نابودی، محیطش را منجمد میکند.
عادیزمان آموزش محدودههدف دلخواهنوع آسیب
لاوا هوند6 m 40 s0.25 کاشی40دفاع هوایی2 sیک هدفزمینی