سگ یخی

سطح 6 پادگان ضروری است

سگ یخی که مشکل سوزش معده سگ گدازه‌ای را ندارد، آماده است تا جریان نبرد را منجمد کند. تنها راه چاره خونسردی است.

واحدهای تولید شده: توله‌های یخی

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتوانایی ویژهتحمل ضربه واحدهای تولید شدهتوانایی ویژهآزمایشگاه
11020icehoundfreeze سطح 19,500101هیچکدام0هیچکدام
21530icehoundfreeze سطح 210,000121??10
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتوانایی ویژهتحمل ضربه واحدهای تولید شدهتوانایی ویژهآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتوانایی ویژهتحمل ضربه واحدهای تولید شدهتوانایی ویژهآزمایشگاه
11020icehoundfreeze سطح 19,500101هیچکدام0هیچکدام
21530icehoundfreeze سطح 210,000121??10

توانایی ویژه توانایی ویژه
خنک بنوشید

سطحشرح
1حملات سگ یخی، سرعت هدف را کند می‌کند. او بعد از نابودی، محیطش را منجمد میکند.
عادیزمان آموزش محدودههدف دلخواهنوع آسیب
لاوا هوند6 m 40 s0.25 کاشی40دفاع هوایی2 sیک هدفزمینی