تالار شهر

این قلب دهکده است. ارتقای تالار شهر باعث بازگشایی قفل پدافند، سازه‌ها‌، تله‌ها، و بسیاری از موارد دیگر می‌شود.نابود کردن تالار شهر حریف باعث برنده شدن در نبرد و گرفتن یک ستاره می‌شود. نابود کردن 50% از سازه‌های دشمن به شما یک ستاره دیگر می‌دهد، در حالی که تخریب 100% ، سه ستاره را به شما اعطا می‌کند.
آگاه باشید که دشمنان نیز سعی خواهند کرد تالار شهرتان را نابود کنند!
برای حداکثر محافظت، تالار شهرتان را در مرکز دهکده قرار دهید و با دیوارها، تله‌ها، و سازه‌های دفاعی از آن محافظت کنید. دشمنان شما موذی هستند و می‌توانند از هر جناحی حمله کنند!

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

سطح 10

سطح 11

سطح 12

سطح 13

سطح 14

سطح 15

سطح 16

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحگنجایش مخزن: گنجایش مخزن: گنجایش مخزن: تحمل ضربه دفاعطلاTH
11,0001,0000450هیچکدام0هیچکدام01
22,5002,50001,600هیچکدام1,00010 s32
310,00010,00001,850هیچکدام4,0001 h603
450,00050,00002,100هیچکدام25,0003 h1034
5100,000100,00002,400هیچکدام150,0006 h1465
6300,000300,00002,800هیچکدام750,00012 h2076
7500,000500,0002,5003,300هیچکدام1,000,00018 h2547
8750,000750,0005,0003,900هیچکدام2,000,0001 d2938
91,000,0001,000,00010,0004,600هیچکدام3,000,0002 d4159
101,500,0001,500,00020,0005,500هیچکدام3,500,0002 d 12 h46410
112,000,0002,000,00020,0006,800هیچکدام4,000,0002 d 18 h48711
122,000,0002,000,00020,0007,500گیگا تسلا6,000,0004 d 6 h60512
132,000,0002,000,00020,0008,200فوق جهنمی9,000,0007 d 12 h80413
142,000,0002,000,00020,0008,900فوق‌جهنمی15,000,00013 d 6 h106914
152,000,0002,000,00020,0009,600فوق‌جهنمی18,000,00013 d 12 h108015
162,000,0002,000,00020,00010,000فوق‌جهنمی20,000,00014 d109916
سطحگنجایش مخزن: گنجایش مخزن: گنجایش مخزن: تحمل ضربه دفاعطلاTH
سطح
سطحگنجایش مخزن: گنجایش مخزن: گنجایش مخزن: تحمل ضربه دفاعطلاTH
11,0001,0000450هیچکدام0هیچکدام01
22,5002,50001,600هیچکدام1,00010 s32
310,00010,00001,850هیچکدام4,0001 h603
450,00050,00002,100هیچکدام25,0003 h1034
5100,000100,00002,400هیچکدام150,0006 h1465
6300,000300,00002,800هیچکدام750,00012 h2076
7500,000500,0002,5003,300هیچکدام1,000,00018 h2547
8750,000750,0005,0003,900هیچکدام2,000,0001 d2938
91,000,0001,000,00010,0004,600هیچکدام3,000,0002 d4159
101,500,0001,500,00020,0005,500هیچکدام3,500,0002 d 12 h46410
112,000,0002,000,00020,0006,800هیچکدام4,000,0002 d 18 h48711
122,000,0002,000,00020,0007,500گیگا تسلا6,000,0004 d 6 h60512
132,000,0002,000,00020,0008,200فوق جهنمی9,000,0007 d 12 h80413
142,000,0002,000,00020,0008,900فوق‌جهنمی15,000,00013 d 6 h106914
152,000,0002,000,00020,0009,600فوق‌جهنمی18,000,00013 d 12 h108015
162,000,0002,000,00020,00010,000فوق‌جهنمی20,000,00014 d109916
4x4