کارخانه طلسم

کارخانه طلسم خانه جادوگرهای قدیمی بوده و برای ساخت سلاح‌های جادویی جنگی در خط مقدم مناسب‌تر است. از طلسم‌های حمله قدرتمند آنها برای تغییر جریان نبرد به نفع خودتان استفاده کنید!

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحتحمل ضربه بازگشایی قفلاکسیرTH
12425طلسم رعد و برق150,0008 h1695
24470طلسم شفابخش300,0001 d2936
36520طلسم خشم600,0002 d4157
48600طلسم یخزدگی1,200,0003 d 12 h5499
510720طلسم شبیه‌سازی2,400,0005 d65710
610840طلسم نامرئی‌کننده4,800,0007 d77711
سطحتحمل ضربه بازگشایی قفلاکسیرTH
سطح
سطحتحمل ضربه بازگشایی قفلاکسیرTH
12425طلسم رعد و برق150,0008 h1695
24470طلسم شفابخش300,0001 d2936
36520طلسم خشم600,0002 d4157
48600طلسم یخزدگی1,200,0003 d 12 h5499
510720طلسم شبیه‌سازی2,400,0005 d65710
610840طلسم نامرئی‌کننده4,800,0007 d77711
3x3
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1111111111