پادگان سیاه

درهای پادگان سیاه فقط به روی موجوداتی که از اکسیر سیاه متولد می‌شوند باز است. برای بازگشایی قفل نیروهای بیشتر با مهارت‌های مبارزاتی منحصر به فرد، این پادگان‌ها را ارتقا دهید.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحتحمل ضربه بازگشایی قفلاکسیرTH
1500مینیون100,0004 h1207
2550گراز سوار300,00012 h2077
3600اَبَر والکری500,00018 h2548
4650غول سنگی900,0001 d2938
5700اَبَر ساحره1,500,0002 d4159
6750لاوا هوند2,200,0003 d5099
7800له‌کننده3,000,0005 d65710
8850گالم یخی4,000,0009 d88111
9900شکارچی قهرمان7,500,00013 d105912
سطحتحمل ضربه بازگشایی قفلاکسیرTH
سطح
سطحتحمل ضربه بازگشایی قفلاکسیرTH
1500مینیون100,0004 h1207
2550گراز سوار300,00012 h2077
3600اَبَر والکری500,00018 h2548
4650غول سنگی900,0001 d2938
5700اَبَر ساحره1,500,0002 d4159
6750لاوا هوند2,200,0003 d5099
7800له‌کننده3,000,0005 d65710
8850گالم یخی4,000,0009 d88111
9900شکارچی قهرمان7,500,00013 d105912
3x3
7 8 9 10 11 12 13 14
12222222