پادگان‌های سازنده

پادگان‌های سازنده، نیروها را برای نبردهای رو در رو آموزش می‌دهند! همچنین می‌توانید بلافاصله پیش از حمله، سریعا نیروها را عوض کنید. برای بازگشایی قفل انواع بیشتری از نیروها، پادگان‌های سازنده را ارتقا دهید!

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

سطح 10

سطح 11

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحتحمل ضربه بازگشایی قفلاکسیرBH
1300بربر عصبانی1,000هیچکدام01
2345کماندار زیرک4,0001 m72
3397غول مشت‌زن10,00010 m243
4457مینیون بتا25,00030 m423
5526بمب‌گذار100,0003 h1034
6605بچه اژدها150,0006 h1464
7696ارابه توپ300,0008 h1695
8800ساحره تاریکی500,00010 h1896
9920بالون اسکلت‌انداز1,000,00012 h2077
101,058سوپر P.E.K.K.A1,500,0001 d2938
111,111گراز گلایدر2,000,0001 d 12 h3609
سطحتحمل ضربه بازگشایی قفلاکسیرBH
سطح
سطحتحمل ضربه بازگشایی قفلاکسیرBH
1300بربر عصبانی1,000هیچکدام01
2345کماندار زیرک4,0001 m72
3397غول مشت‌زن10,00010 m243
4457مینیون بتا25,00030 m423
5526بمب‌گذار100,0003 h1034
6605بچه اژدها150,0006 h1464
7696ارابه توپ300,0008 h1695
8800ساحره تاریکی500,00010 h1896
9920بالون اسکلت‌انداز1,000,00012 h2077
101,058سوپر P.E.K.K.A1,500,0001 d2938
111,111گراز گلایدر2,000,0001 d 12 h3609
3x3
1 2 3 4 5 6 7 8
11111111