پادگان

پادگان‌ها به شما امکان آموزش نیروها برای حمله به دشمنانتان را می‌دهند. برای بازگشایی قفل واحدهای پیشرفته که بتوانند نبردهای حماسی را ببرند، پادگان‌ها را ارتقا دهید.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

سطح 10

سطح 11

سطح 12

سطح 13

سطح 14

سطح 15

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحتحمل ضربه بازگشایی قفلاکسیرTH
1250بربر10010 s31
2290کماندار5001 m72
3330اَبَر غول2,50010 m242
4370گابلین زیرک5,0001 h602
5420اَبَر دیوارشکن10,0004 h1203
6470بالون80,0008 h1694
7520اَبَر جادوگر240,00012 h2075
8580شفادهنده700,00016 h2406
9650اژدها1,000,0001 d2937
10730P.E.K.K.A1,500,0001 d 12 h3608
11810بچه اژدها2,000,0002 d 12 h4649
12900معدنچی3,000,0004 d58710
13980اژدهای الکتریکی4,000,0006 d72011
141,050مرد برفی5,000,0009 d88112
151,150اژدهاسوار6,000,00011 d97413
سطحتحمل ضربه بازگشایی قفلاکسیرTH
سطح
سطحتحمل ضربه بازگشایی قفلاکسیرTH
1250بربر10010 s31
2290کماندار5001 m72
3330اَبَر غول2,50010 m242
4370گابلین زیرک5,0001 h602
5420اَبَر دیوارشکن10,0004 h1203
6470بالون80,0008 h1694
7520اَبَر جادوگر240,00012 h2075
8580شفادهنده700,00016 h2406
9650اژدها1,000,0001 d2937
10730P.E.K.K.A1,500,0001 d 12 h3608
11810بچه اژدها2,000,0002 d 12 h4649
12900معدنچی3,000,0004 d58710
13980اژدهای الکتریکی4,000,0006 d72011
141,050مرد برفی5,000,0009 d88112
151,150اژدهاسوار6,000,00011 d97413
3x3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
12233344444444